Št. objave Naslov
784. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
785. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A)
786. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H)
787. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G)
788. Zakon o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F)
789. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012
790. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
791. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
792. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Puconci
793. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta PG-4 Pongrac