Št. objave Naslov
719. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo predsednice Vlade
720. Ukaz o zaprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Islamski republiki Iran
721. Imenovanje članov Komisije za odlikovanja predsednika republike
722. Odločba o imenovanju vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
723. Pravilnik o vodnem katastru
724. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije
725. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini
726. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport
727. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “Ustanova Humanitarna fundacija ADSUM”
728. Odločba o ugotovitvi, da člen 49.a Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Ustavo
729. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
730. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru
731. Sklep o spremembi Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok
732. Navodilo o spremembi Navodila o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok
733. Sklep o pravici nadomeščanja poslanke Državnega zbora Republike Slovenije
734. Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi letali
735. Navodilo za spremembo tujega dovoljenja pilota ultralahke letalne naprave v nacionalno dovoljenje pilota ultralahke letalne naprave
736. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2013
737. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2013
738. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
739. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar)
740. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PA26 – gospodarska cona Trnava zahod
741. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje ZN »Šmatevž«
742. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče
743. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za enoto B5-08SC6 na parc. št. 763/4 k.o. Gabrje
744. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2013
745. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskemu svetniku
746. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2013
747. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice
748. Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice mag. Viktorju Krevslu
749. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2013
750. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«
751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Turistično apartmajsko naselje Oltra«
752. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Turistično apartmajsko naselje Ankaran Hrib« v Kopru
753. Pravilnik o sofinanciranju promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper
754. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper
755. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
756. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
757. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Slavnik«
758. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper
759. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013
760. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice – 2
761. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kampolin terase
762. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine št. 34404-3/199-12 z dne 12. 4. 2012
763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci
764. Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
765. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2013
766. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2014
767. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2013
768. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2014
769. Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2013 in 2014
770. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2014 izdajo priložnostni kovanci
771. Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011
772. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji Bissau in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 377/2012
773. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007
774. Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z mrežo Al Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002
775. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Kozarice v občini Šentjur
776. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem
777. Uredba o spremembah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
778. Uredba o spremembi Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
779. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola
780. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
781. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti
782. Sklep o spremembah Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
783. Sprememba Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada