Št. objave Naslov
32. Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
33. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja
34. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009
35. Uredba o spremembah Uredbe o zelenem javnem naročanju
36. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
37. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi višini prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije
38. Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz Centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev
39. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Bovec
40. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
41. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2011
42. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava
43. Odlok o proračunu Mestne Občine Ljubljana za leto 2014
44. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica
45. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica
46. Odlok o občinskih cestah v Občini Razkrižje
47. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8
48. Pravilnik o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Ribnica
49. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica
50. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škofja Loka
51. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013
52. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2014
53. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava ter na turističnem območju Smaragdne poti
54. Odlok o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge (Uradno prečiščeno besedilo (UPB1))
55. Popravek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
56. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Jesenice
57. Preklic objave Sklepa o uskladitvi cen programov vzgoje in varstva v Osnovni šoli Log - Dragomer, Enota Vrtec Log - Dragomer