Št. objave Naslov
657. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
658. Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
659. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
660. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2013
661. Sklep o zavrnitvi pobude
662. Spremembe in dopolnitve Študentske ustave (ŠU-1)
663. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
664. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica
665. Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti na območju Občine Borovnica
666. Pravilnik o sofinanciranju vlaganj v zasebne vodovode v Občini Borovnica
667. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Borovnica
668. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
669. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje Podlog
670. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Gorenja vas - Poljane
671. Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane
672. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane
673. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
674. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane
675. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrpelje - Kozina
676. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina
677. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija
678. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
679. Akt o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
680. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
681. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 381 Glinca – del
682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
683. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu
684. Odlok o OPPN – spremembe in dopolnitve UN UC1 »Sežana center 1« v Sežani
685. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja
686. Sklep o izbrisu iz javnega dobra
687. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
688. Sklep o izbrisu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
689. Sklep o izbrisu iz javnega dobra
690. Sklep o izbrisu iz javnega dobra
691. Sklep (št. 9.7 – 357) o ukinitvi statusa javnega dobra
692. Sklep: (št. 9.2 – 352) o izvzemu iz javnega dobra
693. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
694. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
695. Statut Občine Tržič
696. Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v Občini Tržič
697. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Tržič
698. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič
699. Dopolnitev Statuta Občine Zagorje ob Savi
700. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1 v Zagorju ob Savi
701. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
702. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
703. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
704. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
705. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
706. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Zagorje ob Savi«
707. Spremembe Statuta Občine Žirovnica
708. Poslovnik občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
709. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
710. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013
711. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
712. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica
713. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
714. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
715. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2013
716. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2013
717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice
718. Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šmarješke Toplice