Št. objave Naslov
611. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
612. Sklep o izvolitvi predsednice Vlade Republike Slovenije
613. Pravilnik o overitvah števcev električne energije
614. Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava
615. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
616. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije
617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
618. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije ni v neskladju z Ustavo
619. Odločba o razveljavitvi sklepa Državnega sveta, da se ne potrdi mandat izvoljenega člana, in o potrditvi mandata izvoljenega člana Državnega sveta Franca Kanglerja
620. Poslovnik Državne volilne komisije (PoDVK)
621. Odlok o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije
622. Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register
623. Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota
624. Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota
625. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije
626. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
627. Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2013
628. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno
629. Odlok o koncesiji za obstoječi žičniški napravi – vlečnici za prevoz oseb na območju Občine Cerkno
630. Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno
631. Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno
632. Stališča do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek okoljskega prostorskega načrta in na okoljsko poročilo k OPN
633. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2013
634. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota za območje Občine Hodoš - Šalovci
635. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno
636. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kamnik
637. Odlok o spremembi Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
638. Pravilnik o sprejemu otrok v enote vrtca pri Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid
639. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2013
640. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper
641. Sklep št. 278 o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na delu parc. št. 851/1, 850/1 in delu 927/1, k.o. Radoslavci
642. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
643. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone
644. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč
645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka
646. Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil za leto 2013, 2014 in 2015
647. Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca
648. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2013
649. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šentrupert
650. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup
651. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Tabor
652. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu
653. Cenik daljinskega ogrevanja
654. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
655. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
656. Razpis za dodelitev koncesij v visokem šolstvu za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje