Št. objave Naslov
564. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Ušenišče 2 v Občini Moravče, Stari Grad 2b v Občini Krško in Stari Grad 3b v Občini Krško
565. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Kokre v občini Preddvor
566. Uredba o spremembi Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
567. Odlok o razglasitvi tradicionalnega izdelovanja kranjskih klobas za živo mojstrovino državnega pomena
568. Odlok o razglasitvi izdelovanja ljubenskih potic za živo mojstrovino državnega pomena
569. Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi
570. Odredba o spremembah in dopolnitvah prilagojenih izobraževalnih programov devetletne osnovne šole
571. Odredba o spremembah izobraževalnega programa Program osnovne šole za odrasle
572. Odredba o spremembah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
573. Odločba, da 34. in 37. člen Zakona o državni upravi nista v neskladju z Ustavo
574. Odločba o razveljavitvi 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor določa, da v ustreznem delu veljajo določbe 45., 46. in 138. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju tudi za primer menice, ki jo je menični zavezanec, zoper katerega je vložen predlog za izvršbo, podpisal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in o razveljavitvi 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor določa, da velja 67. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju tudi za primer menice, ki jo je menični zavezanec, zoper katerega je vložen predlog za izvršbo, podpisal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
575. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2013
576. Poročilo o gibanju plač za december 2012
577. Dopolnitev Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede
578. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica
579. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
580. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
581. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
582. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2013
583. Odlok o občinskih cestah v Občini Križevci
584. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
585. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
586. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za mlade – Svet mladih Lendava / Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva«
587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
588. Sklep o novih cenah programov Vrtca Lendava
589. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
590. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 3/96, 1/01) – za območje Občine Rečica ob Savinji
592. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 747/10 k.o. Zgornje Pobrežje (934)
593. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 747/11 k.o. Zgornje Pobrežje (934)
594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/8 k.o. Šentjanž (932)
595. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/9 k.o. Šentjanž (932)
596. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/10 k.o. Šentjanž (932)
597. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1057/4 k.o. Šentjanž (932)
598. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1057/5 k.o. Šentjanž (932)
599. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1057/7 k.o. Šentjanž (932)
600. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 909/4 k.o. Poljane (922)
601. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 909/5 k.o. Poljane (922)
602. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 909/7 k.o. Poljane (922)
603. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2013
604. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2013
605. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
606. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
607. Odlok o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje
608. Pogoji za določitev in pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za izvedbo naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kampolin terase«
609. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
610. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra