Št. objave Naslov
364. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (RZ2010)
365. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (RZ2011)
366. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
367. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013
369. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja ­NIVO-PGM Žalec