Št. objave Naslov
4206. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
4207. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem
4208. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu
4209. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kanomlja (2013–2022)
4210. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2013–2022)
4211. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2013–2022)
4212. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Besnica (2013–2022)
4213. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Selca (2013–2022)
4214. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vače (2013–2022)
4215. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Litija - Šmartno (2013–2022)
4216. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Preserje - Rakitna (2013–2022)
4217. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nanos - Hrušica (2013–2022)
4218. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Okroglina (2013–2022)
4219. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bloke (2013–2022)
4220. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrepolje (2013–2022)
4221. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smuka – Stari log (2013–2022)
4222. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kolpa (2013–2022)
4223. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje II (2013–2022)
4224. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Adlešiči (2013–2022)
4225. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sevnica (2013–2022)
4226. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vransko (2013–2022)
4227. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje (2013–2022)
4228. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nazarje (2013–2022)
4229. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radlje – levi breg (2013–2022)
4230. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lobnica (2013–2022)
4231. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Selnica (2013–2022)
4232. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko obrobje (2013–2022)
4233. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini II (2013–2022)
4234. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača
4235. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2014
4236. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Divača za leto 2014
4237. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci
4238. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2014
4239. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2013
4240. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja na Drulovki
4241. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014
4242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško
4243. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Laško
4244. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2014
4245. Avtentična razlaga Statuta Občine Lendava
4246. Sklep o predčasnem prenehanju mandata podžupana Občine Lendava
4247. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Lendava na naslednjega kandidata
4248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013
4249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Litija
4250. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju januar–marec 2014
4251. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4252. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
4253. Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Bočka, Metlika
4254. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
4255. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2014
4256. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
4257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
4258. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
4259. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto
4260. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran
4261. Odlok o dopolnitvi Odloka o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov, ureditvenih načrtov, lokacijskih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev, so v nasprotju s sprejetimi spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 1998
4262. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2013
4263. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2014
4264. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.7 – 474)
4265. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.8 – 475)
4266. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2014
4267. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
4268. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
4269. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Slovenske Konjice v letu 2014
4270. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2014
4271. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2014
4272. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2013
4273. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Tabor
4274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014
4275. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki
4276. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4277. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2014
4278. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2014
4279. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
4280. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci
4281. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2014
4282. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Kozjak, p.o.« v »Javni gospodarski zavod Kozjak, kovinska predelava, galvanika, kmetijstvo«
4283. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne delavnice« v »Javni gospodarski zavod Emboplast, predelava plastičnih mas in storitve«
4284. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Obrtne delavnice Rinka, p.o.« v »Javni gospodarski zavod Rinka Celje, kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila«
4285. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Proizvodni obrati Golovec, p.o.« v »Javni gospodarski zavod Golovec Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve«
4286. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p. o.« v »Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja«
4287. Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito
4288. Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev
4289. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
4290. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
4291. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
4292. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica