Št. objave Naslov
278. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
279. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
280. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave
281. Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
282. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Trebnjem in Okrajnega sodišča v Lendavi
283. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Trgovski center – za enoto urejanja prostora BR-27
284. Pravilnik o oddajanju prostorov organizacijam ali ustanovam, ki delujejo v okviru javne mreže za opravljanje zdravstvene ali socialne dejavnosti na podlagi koncesije
285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornji Petrovci
286. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
287. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2013
288. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (uradno prečiščeno besedilo)
289. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
290. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče
291. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec
292. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
293. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč
294. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč
295. Statut Občine Škofja Loka (uradno prečiščeno besedilo)
296. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka
297. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del
298. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
299. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko
300. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
301. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
302. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnik
303. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj