Št. objave Naslov
3880. Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev
3881. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu
3882. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Nižnjem Novgorodu, v Ruski federaciji
3883. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Nižnjem Novgorodu, v Ruski federaciji
3884. Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev
3885. Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje
3886. Pravilnik o spremembi Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu
3887. Odločba o ugotovitvi, da so prvi odstavek 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v zvezi z enajstim odstavkom 429. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, drugi, tretji in četrti odstavek 188. člena ter 246. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ, kolikor se nanašajo na javne uslužbenke kot ženske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot veljajo za moške zavarovance, v neskladju z Ustavo, in o ugotovitvi, da je bil prvi odstavek 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, kolikor se je nanašal na javne uslužbenke kot ženske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance, v neskladju z Ustavo, ter o ugotovitvi, da navedene določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ v preostalem delu niso oziroma niso bile v neskladju z Ustavo
3888. Odločba o razveljavitvi 12. člena Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize
3889. Sklep o določitvi najnižjega in najvišjega zneska odškodnine v regresnih zadevah
3890. Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov
3891. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND)
3892. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov
3893. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3894. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3895. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Dobje
3896. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija
3897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
3898. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
3899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem
3900. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija
3901. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma
3902. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica
3903. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2014
3904. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del)
3905. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP L2 – Log in Odloka o PUP L3 – Dragomer za območje Občine Log - Dragomer
3906. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2014
3907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Logatec
3908. Sklep o določitvi izhodiščne mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3909. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje
3910. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina
3911. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje
3912. Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
3913. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2014
3914. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo)
3915. Dodatek k sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj
3916. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2014
3917. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci
3918. Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci
3919. Sklep o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
3920. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci v letu 2014
3921. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
3922. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3923. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2012
3924. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2014
3925. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba
3926. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina
3927. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2014
3928. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2014
3929. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2014
3930. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014
3931. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina
3932. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje
3933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014
3934. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3935. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2014
3936. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2013
3937. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2014
3938. Popravek Splošnega akta o načrtu oštevilčenja