Št. objave Naslov
3860. Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
3861. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013
3862. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3863. Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
3864. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
3865. Slovenski poslovnofinančni standard 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij
3866. Slovenski poslovnofinančni standard 2 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah
3867. Slovenski poslovnofinančni standard 3 – Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin
3868. Slovenski poslovnofinančni standard 4 – Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
3869. Slovenski poslovnofinančni standard 5 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
3870. Slovenski poslovnofinančni standard 6 – Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank
3871. Pojasnilo 1 – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca
3872. Statut Mestne občine Celje
3873. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lava – DPZ4
3874. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul
3875. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2014
3876. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2014
3877. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2014
3878. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
3879. Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova Gorica