Št. objave Naslov
3818. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
3819. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
3820. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš
3821. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
3822. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
3823. Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov
3824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
3825. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje
3826. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA AURA, ustanova za pomoč invalidnim osebam«
3827. Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije
3828. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
3829. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov
3830. Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
3831. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2014
3832. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3833. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
3834. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Aljažev hrib – Vila Kolka
3835. Odlok o določitvi območij oziroma objektov v Mestni občini Celje za izvedbo vzdrževalnih del
3836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
3837. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu levi breg Voglajne – Aljažev hrib
3838. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin
3839. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje
3840. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2014
3841. Sklep št. 5/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
3842. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2014
3843. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2014
3844. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tržnica Grosuplje
3845. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
3846. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3847. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2014
3848. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči
3849. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči
3850. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode
3851. Odlok o spremembi območij naselij Tehovec in Brezovica pri Medvodah
3852. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine
3853. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3854. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
3855. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno
3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013
3857. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
3858. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje
3859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje