Št. objave Naslov
3771. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
3772. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca na podlagi 14. člena Zakona o poslancih
3773. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3774. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
3775. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vozniškem izpitu
3776. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 9. 1. 2014 do 10. 7. 2014
3777. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
3778. Sklep o spremembah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
3779. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
3780. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina
3781. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
3782. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina
3783. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2014
3784. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
3785. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2014
3786. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2014
3787. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Idrija
3788. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija
3789. Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija
3790. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na območju Občine Idrija
3791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija
3792. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino
3793. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2014
3794. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2014
3795. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
3796. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2014
3797. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2014
3798. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3799. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig
3800. Odlok o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj
3801. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3802. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013
3803. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3804. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
3805. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2013
3806. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice
3807. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar) – fazna gradnja objekta 1
3808. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3809. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3810. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3811. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3812. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3813. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2013, št. 2/2013
3814. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo »Boldirev« na Pragerskem
3815. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb
3816. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom
3817. Popravek Dopolnitve Sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru