Št. objave Naslov
3733. Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020
3734. Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena
3735. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za izgradnjo RTP 110/20 kV Dobruška vas
3736. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila
3737. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
3738. Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2014
3739. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Montevideu, v Vzhodni republiki Urugvaj
3740. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Montevideu, v Vzhodni republiki Urugvaj
3741. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Cardiffu, v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
3742. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Cardiffu, v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
3743. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Melbournu, v Avstraliji
3744. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Melbournu, v Avstraliji
3745. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
3746. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije
3747. Poslovnik Občinskega sveta Občine Črnomelj
3748. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3749. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3750. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3751. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3752. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3753. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3754. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3755. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013
3756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2014
3757. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
3758. Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva
3759. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog
3760. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
3761. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
3762. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3763. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2014
3764. Navodilo o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Novo mesto v organih upravljanja javnih zavodov
3765. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 1
3766. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2014
3767. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
3768. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2013
3769. Sklep o razveljavitvi Sklepa o obračunu omrežnine s postavke odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz naslova dimenzije vodomera
3770. Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank