Št. objave Naslov
247. Sklep o odstopu s funkcije predsednika Državnega zbora
248. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
249. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2013
250. Priporočilo Varuha človekovih pravic
251. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
252. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
253. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2013
254. Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah
255. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu
256. Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta
257. Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi
258. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Celje
259. Odlok o določitvi imen ulic, ukinitvi imena ulice in spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
260. Odlok o določitvi imen ulic, mostov, brvi in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
262. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS 9/2 Medvode
263. Sklep o dopustnosti manjše širitve območja stavbnih zemljišč v k. o. 1972 Senica
264. Sklep o objavi strokovnih podlag za gradnjo na območju predvidenega PA »Stoparjevi travniki«
265. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Oplotnica
266. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013
267. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 787, k. o. Bolehnečici
268. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 939/1, k. o. Selišči
269. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
270. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Šmarje pri Jelšah
271. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
272. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
273. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04)
274. Obvezna razlaga 5. točke šestega odstavka 101. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj
277. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec