Št. objave Naslov
3777. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A)
3778. Sklep o izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije
3779. Sklep o potrditvi mandata članom Državnega Sveta Republike Slovenije
3780. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
3781. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
3782. Sklep o imenovanju sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije
3783. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2013
3784. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
3785. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (OPN Kanal)
3786. Odlok o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin
3787. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013
3788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012
3789. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Čiginj (ČG05)
3790. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3791. Uredba o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov
3792. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Kozina
3793. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane
3794. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
3795. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
3796. Spremembi in dopolnitev Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
3797. Popravek Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
3798. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu POD POLICO