Št. objave Naslov
3704. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
3705. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
3706. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
3707. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2012
3708. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2013
3709. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju obrambe
3710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
3711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3712. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3713. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski
3714. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013
3715. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA GIMME FOUR«
3716. Odločba, da tretji odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja, tretji odstavek 82. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja  ter Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja niso v neskladju z Ustavo
3717. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica, kolikor kategorizira javno pot »Sp. Polskava–Kobale«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1389/2 in 1390/2, obe k. o. Spodnja Polskava
3718. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Vodice«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1585/2, 1585/6 in 1585/8, vse k. o. Vintarjevec
3719. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Štrus–Zalokar–Bobne–V. Jama«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1154/0 in 1157/0, obe k. o. Štanga
3720. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Štang. Polj.–V. Štanga–Tuji Grm«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 731/3 k. o. Štanga
3721. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalni cesti »Volčja Jama–Jastrebnik–Obolno« in »Štang. Polj.–V. Štanga–Tuji Grm«, v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 737/0, 962/10, 962/11 in 962/12, vse k. o. Štanga
3722. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Zelenec«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 468/1 k. o. Jablanica
3723. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »D. Vrh–Zagrič–Kamni Vrh«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 952/0, 954/0 in 956/0, vse k. o. Poljane
3724. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Leskovica–Javorje–Debeče«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1847/0, k. o. Vintarjevec
3725. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Dvor–Žnidar«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1752/0, k. o. Liberga
3726. Odločba o razveljavitvi 4. in 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizirata lokalno cesto »Stranje–Kopačija–M. Kostrevnica« ter javni poti »Sp. Preska« in »V. Kostrevnica–Marsko«, v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 368/3, 732/15, 1320/1, 1769/0 in 1772/0, vse k. o. Liberga
3727. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Leskovica–Javorje–Debeče«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1844/0, k. o. Vintarjevec
3728. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmarno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Črni potok–Grilovec, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 872/30, 872/31 in 872/32, vse k. o. Vintarjevec
3729. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Leskovica–Javorje–Debeče«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1841/0, 1843/0 in 1845/0, vse k. o. Vintarjevec
3730. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javni poti »Križar–Gozd Reka« in »Rekar–Gojzdar«, v delih, ki potekata po zemljiščih parc. št. 737/2, 728/0, 740/0, 746/4, 746/5, 746/6, 736/1, 736/2 in 736/3, vse k. o. Gozd Reka
3731. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmarno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Ivančna Gorica–Stična–Obolno-G. Reka«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 936/0, 938/0 in 950/1, vse k. o. Gozd Reka
3732. Odločba o razveljavitvi 4. in 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Stranje–Kopačija–M. Kostrevnica« in javno pot »Mišji Dol–Primskovo–Bratnice–Lušce«, v delu, ki potekata po zemljiščih parc. št. 229/1 in 226/0, obe k. o. Poljane, ter parc. št. 263/2, 299/1, 295/1 in 237/0, vse k. o. Gradišče
3733. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Črni Potok–Riharjevec«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 664/0 in 744/0, obe k. o. Vintarjevec
3734. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Kopačija–Gabrska Gora–Moravče«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 197/1, k. o. Poljane
3735. Sklep o zavrženju ustavnih pritožb
3736. Razpored dela ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2013 do 11. 7. 2013
3737. Izid volitev predsednika republike
3738. Sklep o podrobnejših pravilih in merilih upoštevanja osebne okoliščine spola
3739. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina
3740. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina
3741. Sklep o cenah storitev ravnanja z odpadki
3742. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
3743. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2013
3744. Sklep o cenah vzdrževalnine vodovodnih priključkov
3745. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
3746. Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina
3747. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2013
3748. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna
3749. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
3750. Odlok o dopolnitvi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Idrija
3751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem
3752. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2013
3753. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2013
3754. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2013
3755. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2013
3756. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
3757. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2013
3758. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013
3759. Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
3760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
3761. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kaštel
3762. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
3763. Sklep o prenehanju delovanja Stanovanjskega sklada Slovenj Gradec
3764. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
3765. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2013
3766. Pravilnik o merilih za izdajo dovoljenj za postavitev, ureditev in vzdrževanje obvestilnih mest
3767. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2013
3768. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3769. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3770. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec
3772. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2013
3773. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2013
3774. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2013
3775. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1220 – Roginska gorca
3776. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za policiste