Št. objave Naslov
3670. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Postojni ter o zavrnitvi ustavne pritožbe
3671. Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika
3672. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (uradno prečiščeno besedilo)
3673. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za potrebe kmetije Grm, Mala vas (parc. št. 152/1 (del), 153/0 (del), 155/0 (del) in 158/0, (vse) k.o. 1797 Zdenska vas)
3674. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu I3 SC Ivančna Gorica – center
3675. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013
3676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin
3677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
3678. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center)
3679. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Loški Potok
3680. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1640 Retje
3681. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1641 k.o. Hrib - Ribniški
3682. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1641 k.o. Hrib - Ribniški
3683. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)
3684. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo
3685. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
3686. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2011
3687. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2012
3688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje
3689. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2013
3690. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
3691. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3692. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra