Št. objave Naslov
3642. Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS)
3643. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F)
3644. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L)
3645. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I)
3646. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ruske federacije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ilirski Bistrici
3647. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine
3648. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)
3649. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani
3650. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2013
3651. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2013
3652. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
3653. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2013
3654. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
3655. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2012
3656. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
3657. Odlok o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec
3658. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
3659. Odlok o mladini v Občini Žalec
3660. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec
3661. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
3662. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških društev in klubov
3663. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za odlog plačila, oprostitve, olajšave in obročno odplačilo komunalnega prispevka
3664. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
3665. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskih zemljiščih »Šalej«
3666. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2013
3667. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2013
3668. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
3669. Popravek Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete