Št. objave Naslov
3612. Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge
3613. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
3614. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2012
3615. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica
3616. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica
3617. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik«
3618. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2012
3619. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2013
3620. Pravilnik o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
3621. Spremembe Statuta Občine Kuzme
3622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma
3623. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3624. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinske svetnice in prehodu mandata na naslednjega kandidata
3625. Obvezna razlaga 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
3626. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov
3627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
3628. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2013
3629. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3630. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3631. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
3632. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2012
3633. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2013
3634. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2014
3635. Pravilnik o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Naklo
3636. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2013
3637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o združitvi naselij, imenovanju ulic v naselju Žužemberk in preimenovanju naselja Pleševica
3638. Uredba o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov
3639. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
3640. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
3641. Popravek Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud študentov v Občini Veržej