Št. objave Naslov
3590. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
3591. Pravilnik o delih, ki jih delavci na obrambnem področju ne smejo opravljati
3592. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
3593. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
3594. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
3595. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2012
3596. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta
3597. Sprememba Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana
3598. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
3599. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2013
3600. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012
3601. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
3602. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična
3603. Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa
3604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
3605. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok
3606. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2013
3607. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče
3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2012
3609. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2013
3610. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2013
3611. Sklep o izvzemu iz javnega dobra