Št. objave Naslov
3577. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3578. Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti
3579. Sprememba hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti
3580. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice Mestne volilne komisije
3581. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
3582. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica
3583. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
3584. Odlok o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012
3585. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3586. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice
3587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas
3588. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje
3589. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2013