Št. objave Naslov
3525. Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)
3526. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D)
3527. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-D)
3528. Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR)
3529. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1B)
3530. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-I)
3531. Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A)
3532. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
3533. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
3534. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah
3535. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
3536. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
3537. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom “HUMANITARNA USTANOVA WAPENDWA WANGU, FUNDACIJA ZA POMOČ SIROTAM V TANZANIJI”
3538. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe gostinstva in turizma Slovenije
3539. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2012
3540. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3541. Odločba o razveljavitvi sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča
3542. Sklep o zadržanju izvrševanja 16., 17., 19., 26. in 27. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika – Center
3543. Sklep o zavrženju pobude
3544. Poročilo o izidu volitev članov državnega sveta
3545. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013
3546. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2012
3547. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika in prehodu mandata na naslednjo kandidatko
3548. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2012
3549. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje PC Risnik v Občini Divača
3550. Sklep o ceni oskrbe s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov na območju Občine Dol pri Ljubljani
3551. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2013
3552. Sklep o ukinitvi javnega dobra in dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani v letu 2012 na parc. št. 549/20, k.o. 1769 Laze (ID 6010283)
3553. Sklep o ukinitvi javnega dobra in dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani v letu 2012 na parc. št. 824/16, k.o. 1765 Vinje (ID 522220) v zemljiškem katastru pot v izmeri 88 m2, na nepremičnini parc. št. 824/25, k.o. 1765 Vinje (ID 5838592) pot v izmeri 650 m2 in na nepremičnini parc. št. 824/26, k.o. 1765 Vinje (ID 5838593) v zemljiškem katastru pot v izmeri 274 m2
3554. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2013
3555. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
3556. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2013
3557. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2013
3558. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2013
3559. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2013
3560. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012
3561. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2012
3562. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)
3563. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini Piran
3564. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja »LA48«
3565. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje naselij Rovte v Selški dolini, Sveti Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša z vodovodnim omrežjem
3566. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
3567. Sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca
3568. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Poslovno-trgovski center Dobrova«
3569. Sklep o ustanovitvi sosveta za varnost občanov Občine Gorenja vas - Poljane
3570. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert za leto 2012
3571. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod in kanalizacija Škrljevo«
3572. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
3573. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3574. Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
3575. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
3576. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 – Log