Št. objave Naslov
338. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
339. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
340. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
341. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min
342. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA SILVANA FURLANA, FUNDACIJA ZA RAZVOJ KULTURE
343. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA FRANCE IN MARTA IVANŠEK
344. Odločba o ugotovitvi, da so bili prvi do tretji odstavek 154. člena Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo
345. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
346. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
347. Sprememba Poslovnika Državnotožilskega sveta
348. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija
349. Sprememba Statuta Občine Bloke
350. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2012
351. Odlok o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem
352. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012
353. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2012
354. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
355. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanije za lokalne volitve v Občini Metlika
356. Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora za občinski podrobni prostorski načrt Univerza ob Kornu
357. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
358. Pravilnik Občine Rečica ob Savinji o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa
359. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2012
360. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2012
361. Odlok o javni gasilski službi v Občini Železniki
362. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije
363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tišina
364. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
365. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2012
366. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič
367. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje