Št. objave Naslov
3455. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem
3456. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
3457. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Rožna Dolina
3458. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Ljubelj
3459. Odločba o imenovanju na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
3460. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni
3461. Odredba o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje ter osme izdaje Evropske farmakopeje
3462. Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela
3463. Spremembe in dopolnitve Notarske tarife
3464. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici
3465. Sklep o zavrnitvi pobude
3466. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju
3467. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu
3468. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju
3469. Poročilo o gibanju plač za september 2012
3470. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
3471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina
3473. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov
3474. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja in načrta oddaje nepremičnega premoženja
3475. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3476. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012
3477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012
3478. Poročilo o izidu ponovnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Pirniče, volilna enota 3, dne 11. novembra 2012
3479. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
3480. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste
3481. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012
3482. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti – jug 2/I
3483. Sklep o prenehanju Javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka in začetku postopka likvidacije
3484. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold
3485. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj)
3486. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za izločitev naselja Dolnje Brezovo iz Krajevne skupnosti Blanca in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo kot samostojno pravne osebe, ki je potekal v nedeljo, dne 11. novembra 2012
3487. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012
3488. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Škocjan
3489. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2012 – št. II
3490. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Radovednež pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
3491. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012
3492. Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2011
3493. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Selo« v Zagorju
3494. Cenik daljinskega ogrevanja
3495. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žiri
3496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri
3497. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žirovnica
3498. Uredba o oskrbi s pitno vodo
3499. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije
3500. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru