Št. objave Naslov
3407. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi »Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem«
3408. Odločba, da Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije ni v neskladju z Ustavo
3409. Sklep o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike
3410. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za poslovne in upravne vede Novo mesto
3411. Poslovnik Sveta za avtorsko pravo
3412. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled
3413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled
3414. Sklep o vzpostavitvi naravnega vodnega javnega dobra
3415. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
3416. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3417. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3418. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3419. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3420. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3421. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3422. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3423. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče (uradno prečiščeno besedilo-UPB1)
3424. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3425. Odlok o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3426. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda “Letalski center Cerklje ob Krki”
3427. Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
3428. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3429. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Čatež – Savska pot
3430. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve novelacije Zazidalnega načrta Trnje Brežice
3431. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas (Nuhanović)
3432. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012
3433. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert
3434. Drugi rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2012
3435. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2012
3436. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 31 – Okrogarjeva kolonija sever
3437. Statut Občine Zreče
3438. Odlok o podelitvi priznanj Občine Železniki
3439. Sprememba Poslovnika občinskega sveta
3440. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3441. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terme Krka Strunjan
3442. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11)
3443. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
3444. Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo
3445. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
3446. Uredba o spremembi Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
3447. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb
3448. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila
3449. Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011–2020)
3450. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija
3451. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ruske federacije v Republiki Sloveniji s sedežem v Solkanu
3452. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Kumamotu
3453. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Kumamotu
3454. Pravilnik o pogojih in postopku deponiranja lastnih sredstev in vračila teh sredstev tujcu