Št. objave Naslov
3368. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih
3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
3370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3371. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2012
3372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012
3373. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrova
3374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polhov Gradec
3375. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012
3376. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013
3377. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012
3378. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
3379. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
3380. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
3381. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica ter na turističnem območju Smaragdne poti
3382. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2012
3383. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2013
3384. Sklep o razrešitvi in imenovanju dveh članov Nadzornega odbora Občine Osilnica
3385. Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
3386. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica
3387. Sklep o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Dobje
3388. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije Bogataj
3389. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane
3390. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč
3391. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik