Št. objave Naslov
3287. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)
3288. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G)
3289. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-D)
3290. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C)
3291. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I)
3292. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D)
3293. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016 (ReNPPZK12-16)
3294. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa
3295. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2012
3296. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
3297. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Brezovica za leto 2012
3298. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2013
3299. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2014
3300. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o.
3301. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki
3302. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3303. Odlok o mladini v občini Krško
3304. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotovitvi sredstev v letu 2012 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poplav iz leta 2010
3305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2012
3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013
3307. Odlok o občinskih cestah v Občini Turnišče
3308. Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče
3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
3310. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela naselja Šempeter