Št. objave Naslov
3239. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
3240. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami
3241. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
3242. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Toulousu, v Francoski republiki
3243. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Toulousu, v Francoski republiki
3244. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2012
3245. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in o kaznovanju pooblaščenca pritožnika
3246. Sklep o zavrženju zahteve za rešitev spora glede pristojnosti
3247. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Bistrica ob Sotli
3248. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci
3249. Odlok o javnem redu in miru v Občini Črenšovci
3250. Odlok o občinskih cestah v Občini Črenšovci
3251. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŽI-3 v Žižkih
3252. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«
3253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid
3254. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2012/2013
3255. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč družini na domu
3256. Sklep o določitvi cen programov VVE Kobarid z oddelki
3257. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012
3258. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3259. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje
3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
3261. Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj
3262. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj
3263. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2012
3264. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Podčetrtek Namen
3265. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1229 – Podčetrtek
3266. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava
3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, 3/01, 109/01, 103/04) – za območje Občine Rečica ob Savinji
3268. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju
3269. Sklep o soglasju k določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2012
3270. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva proste reje v naselju Podgorje
3271. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekreacijsko turistični center Trije kralji
3272. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka
3273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor
3274. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
3275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2012
3276. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
3277. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3278. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
3279. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2012
3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 – Rakovlje zahod
3281. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3282. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3283. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
3284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
3285. Tehnični popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
3286. Popravek Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Prebold