Št. objave Naslov
3192. Sklep o razrešitvi člana Državne volilne komisije
3193. Sklep o imenovanju člana Državne volilne komisije
3194. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
3195. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
3196. Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
3197. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Semič (kraj Semič)
3198. Sklep o dopolnitvi Sklepa o »Pravilniku o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju Šole za risanje in slikanje«
3199. Sklep o spremembah Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Teharje – sever
3200. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012
3201. Odlok o prometni ureditvi v Občini Črnomelj
3202. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj
3203. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3204. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3205. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Divača
3206. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača
3207. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna
3208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 Il
3209. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
3210. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3211. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3212. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2012
3213. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012 – rebalans II
3214. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VP-02 CU – osrednja območja centralnih dejavnosti v naselju Velika Preska
3215. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec
3216. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2012
3217. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone
3218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
3219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč
3220. Sklep o spremembi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2012
3221. Sklep o spremembi Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2012
3222. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba
3223. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana
3225. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
3226. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2012
3227. Odlok o razveljavitvi Odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
3228. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej
3229. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli
3230. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot
3231. Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta
3232. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče
3233. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste Slovenska demokratska stranka
3234. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2012 – rebalans
3235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2011
3236. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2012
3237. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012
3238. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki