Št. objave Naslov
3129. Sklep o določitvi kandidatke, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanke namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja
3130. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3131. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3132. Uredba o obveznem organiziranju varovanja
3133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
3134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom
3135. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
3136. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2012
3137. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih
3138. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
3139. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2012
3140. Aneks št. 1 k Sporazumu med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije
3141. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici
3142. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za občinski podrobni prostorski načrt za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici
3143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012
3144. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2012
3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica
3146. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem
3147. Odlok o občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči
3148. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah«
3149. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«
3150. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic
3151. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
3152. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Murska Sobota
3154. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Mestne občine Murska Sobota«
3155. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo Mesto
3156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste G2 105)
3157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik
3158. Sklep o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto
3159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica
3160. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica
3161. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2012
3162. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli številka 1850/3, k. o. Postojna
3163. Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
3164. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v družbeni lastnini
3165. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur
3166. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur
3167. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3168. Pravilnik o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica
3169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3170. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2013
3171. Merila za vrednotenje in izbor programov športa
3172. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012
3173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
3174. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
3175. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore
3177. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa
3178. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
3180. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc
3181. Cenik daljinskega ogrevanja
3182. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012
3183. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012
3184. Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
3185. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
3186. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
3187. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
3188. Poročilo o gibanju plač za avgust 2012
3189. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3190. Popravek Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
3191. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja urejanja počitniškega naselja Brunška gora