Št. objave Naslov
3080. Sklep o mirovanju funkcije poslanca Državnega zbora
3081. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida
3082. Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2013–2017
3083. Odločba o ugotovitvi, da 203. in 214. člen Poslovnika Državnega zbora niso v neskladju z Ustavo
3084. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru
3085. Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin, kolikor določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb v delu, ki se nanaša na podatke o lastniku, če gre za fizično osebo, o ugotovitvi, da niso v neskladju z Ustavo 117. člen ter prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin v delu, v katerem določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb glede podatka o upravljavcu, peta alineja 13. točke prvega odstavka 6. člena, deseta alineja 2. točke prvega odstavka 7. člena, kolikor se nanaša na podatke o smrti lastnika ali solastnika, in 16. člen Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov ter o ugotovitvi, da tretja točka 2. člena in 8. člen Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov nista v neskladju z Ustavo in zakonom
3086. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3087. Sprememba Statuta Občine Črna na Koroškem
3088. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3089. Pravila za volitve predstavnikov Občine Črna na Koroškem v volilno telo volilne enote ter določanje kandidatov za volitve članov državnega sveta
3090. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2011
3091. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Grosuplje
3092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje
3093. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje
3094. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
3095. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o odstranjevanju zapuščenih vozil
3096. Ugotovitvena sklepa o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Kočevje na naslednjega kandidata
3097. Odlok o jubilejnih listinah Občine Laško
3098. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013
3099. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
3100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško
3101. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško
3102. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija
3103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice
3104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
3105. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti
3106. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek
3107. Odlok o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
3108. Sklep o spremembah Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret
3109. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja RA 24 na Rakeku
3110. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2012
3111. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3112. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
3113. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2012
3114. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Godovič 1
3115. Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija
3116. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3117. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj
3118. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2012 št. 2
3119. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2012
3120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2012
3121. Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža
3122. Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
3123. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 146/4 in parc. št. 215/1, obe k.o. 978 – Studence
3124. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3125. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3126. Pravilnik o pridobivanju, uporabi in vzdrževanju službenih vozil Občine Žužemberk ter uporabi zasebnih vozil za službene potrebe
3127. Odredba o ukinitvi monografije Diflunisal (0818) iz Evropske farmakopeje
3128. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici