Št. objave Naslov
2984. Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost
2985. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov
2986. Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
2987. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Katowicah, v Republiki Poljski
2988. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Katowicah, v Republiki Poljski
2989. Sklep o soglasju k spremembi naziva in vrste Konzulata Kraljevine Nepal v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
2990. Odločba o imenovanju Klementine Prejac na mesto okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
2991. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
2992. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
2993. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2012
2994. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Moravče
2995. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Moravče
2996. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci
2997. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bled
2998. Pravilnik o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne infrastrukture na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem interesu
2999. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2012
3000. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3001. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
3002. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
3003. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov
3004. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3005. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3006. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
3007. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3008. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3009. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje
3010. Pravilnik o denarnih socialnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje
3011. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov
3012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig
3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Ig
3014. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig
3015. Obvezna razlaga druge alineje tretjega odstavka 10. člena, prve alineje 22. člena in četrte alineje 29. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Žusterna
3016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran
3017. Odlok o razglasitvi hiše Spodnje Gameljne 26 za kulturni spomenik lokalnega pomena
3018. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
3019. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
3020. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2012
3021. Odlok o občinskih cestah v Občini Mokronog - Trebelno
3022. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Mokronog - Trebelno
3023. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog
3024. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjsko-poslovne cone Mokronog
3025. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno
3026. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3027. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3028. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3029. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3030. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2012
3031. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3032. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«
3033. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold
3034. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja urejanja počitniškega naselja Brunška Gora
3035. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3036. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom v Občini Veržej
3037. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej
3038. Sklep o novi izračunani povprečni ceni za gospodinjstvo in ostali odjem
3039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2012
3040. Odlok o rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Sodražica
3041. Pravilnik o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica
3042. Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica
3043. Sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane
3044. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled