Št. objave Naslov
2929. Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
2930. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Iraklionu
2931. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Iraklionu
2932. Sklep o spremembah Sklepa o naložbah investicijskega sklada
2933. Sklep o spremembi Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov
2934. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina
2935. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
2936. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
2937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
2938. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2939. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Črenšovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
2940. Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj
2941. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje Podlog
2942. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2943. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Hrpelje - Kozina
2944. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2945. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2012
2946. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Kuzma v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
2947. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2948. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2949. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2950. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v Vrtcu Polzela, v šolskem letu 2012/2013
2951. Odlok o spremembah in dopolnitva Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2012
2952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave na območju Občine Postojna
2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Postojna
2954. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2013
2955. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2956. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2957. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
2958. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
2959. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
2960. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
2961. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2012
2962. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina
2963. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
2964. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 – 1. rebalans proračuna 2012
2965. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
2966. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
2967. Sprememba Statuta Občine Žirovnica
2968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Žirovnica
2969. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica
2970. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2971. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB ZUZ«
2972. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
2973. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Biba Šmarje Sap
2974. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov
2975. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
2976. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
2977. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
2978. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 2706/13, k.o. Drežnica
2979. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
2980. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest
2981. Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu
2982. Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
2983. Popravek Odločbe o delni razveljavitvi petega odstavka 98. člena Zakona o prevdnem postopku