Št. objave Naslov
2824. Sklep o imenovanju članice nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2825. Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2826. Sklep o imenovanju članov upravnega odbora Prešernovega sklada
2827. Sklep o imenovanju predsednika Državne revizijske komisije
2828. Sklep o imenovanju člana Državne volilne komisije
2829. Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
2830. Sklep o razrešitvi petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
2831. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti predsednika uprave in vršilke dolžnosti članice uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
2832. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
2833. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2012
2834. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012
2835. Odlok o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper
2836. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Mestne občine Koper«
2837. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rečica ob Savinji v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
2838. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012
2839. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici
2840. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
2841. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2842. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) – za Občino Šentrupert
2843. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert
2844. Statut Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
2845. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2012
2846. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
2847. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
2848. Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije