Št. objave Naslov
2778. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane
2779. Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
2780. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd
2781. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (PUP IZVEN NASELIJ – UPB1)
2782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ureditvenega načrta Sotočje
2783. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec
2784. Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu in o obračunavanju pavšalnih parkirnin in letnih abonmajev za nadzorovana in urejena parkirišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec
2785. Odlok o štipendiranju
2786. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012
2787. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
2788. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2012/2013
2789. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012
2790. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2791. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2792. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2011
2793. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2012
2794. Cenik daljinskega ogrevanja
2795. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2012