Št. objave Naslov
2737. Ukaz o pomilostitvi obsojenca
2738. Odločba o imenovanju Renate Inkret na mesto okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
2739. Odločba o imenovanju Simona Grahornika na mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2740. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2012
2741. Odločba o ugotovitvi, da prvi stavek prvega odstavka 120. člena Zakona o dohodnini ni v neskladju z Ustavo
2742. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
2743. Akt o sistemizaciji sodniških mest za specializirane oddelke sodišč, ki opravljajo preiskavo in sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj
2744. Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije
2745. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled
2747. Sklep o izvzemu zemljišč parc. št. 1382/2, 1382/4, 1382/5, k.o. Ribno, iz javne rabe
2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
2749. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Zupanc)
2750. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1021/6 in 1021/7, v k.o. Stranska vas
2751. Sklep o začetku priprave delnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje VČ – 11 SSe v naselju Vače
2752. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 322 Parmova – muzej za del enote urejanja prostora BE-546
2753. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za delitev zemljiških parcel št. 109/30, 109/8 in 78/1, vse k. o. Log, za potrebe izgradnje vodohrana Lukovica in prečrpališča (Visoka cona Lukovica)
2754. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o računovodstvu Občine Miren - Kostanjevica
2755. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Revoz (NM/21-OPPN)
2756. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1 (OPPN Bučna vas – vzhod/1)
2757. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-2)
2758. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za brezplačno plakatiranje za volilno kampanjo za predsednika Republike Slovenije
2759. Sklep – dopolnitev o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ribiški center na parceli 290/2, 290/3, 1016, 290/4, 310/6, 308/2, 292/1, 291/2, 291/1, 255/1, 293, 292/2, *54, 319, 317, 310/4 k.o. Brezje pri Oplotnici ob potoku Breznica
2760. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah
2761. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja Dolnje Brezovo iz Krajevne skupnosti Blanca in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo kot samostojno pravne osebe
2762. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone v Ločah
2763. Tehnični pravilnik javnega vodovoda na območju Občine Tišina
2764. Pravilnik o obračunavanju storitev javnega vodovoda
2765. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije o prehodu mandata člana sveta Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice, na naslednjega kandidata
2766. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
2767. Sprememba Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Železniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
2768. Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica
2769. Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta
2770. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice
2771. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2772. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
2773. Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo
2774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Naklo
2775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
2776. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
2777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci