Št. objave Naslov
2722. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2723. Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije
2724. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
2725. Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza z baloni
2726. Tarifna priloga 2012 št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
2727. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kuzma
2728. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2729. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za šolsko leto 2012/13
2730. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta – predstavniku romske skupnosti
2731. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtci Občine Moravske Toplice«
2732. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2012
2733. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
2734. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1241 – Lastnič
2735. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani
2736. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente