Št. objave Naslov
253. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3)
254. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije
255. Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili
256. Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
257. Pravilnik o organizaciji, obveščanju in delu Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije
258. Državnotožilski red
259. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2012
260. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in Agencijo za trg vrednostnih papirjev
261. Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja
262. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij
263. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2012
264. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas
265. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Podčetrtek
266. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
267. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu