Št. objave Naslov
2648. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2649. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2650. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za prvega namestnika predsednika računskega sodišča
2651. Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
2652. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
2653. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
2654. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav
2655. Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov
2656. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2012
2657. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
2658. Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005
2659. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Cankova
2660. Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij
2661. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Bled
2662. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (rebalans 2)
2663. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled
2664. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
2666. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred
2667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilih stroškov
2668. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
2669. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije
2670. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem redu Občine Ig po kratkem postopku
2671. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti
2672. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljubno
2673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje – za Občino Ljubno
2674. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode
2675. Razpis ponovnih volitev člana Sveta Krajevne skupnosti Pirniče
2676. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Poslovna cona Poligon
2677. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje
2678. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Razkrižje
2679. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)
2680. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja MOTOKROS SLOVENJ GRADEC- I. faza
2681. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
2682. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje)
2683. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec (Bukovec)
2684. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
2685. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
2686. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F10
2687. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
2688. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava
2689. Cenik daljinskega ogrevanja
2690. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZI 11 – Ob cesti v Osojnico
2691. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo volitev predsednika Republike Slovenije dne 11. 11. 2012
2692. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)
2693. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica
2694. Uredba o dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda
2695. Popravek Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2)
2696. Popravek Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov