Št. objave Naslov
2578. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet
2579. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije
2580. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest
2581. Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja
2582. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
2583. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
2584. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
2585. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
2586. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
2587. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
2588. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
2589. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija
2590. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
2591. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
2592. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti in začetku postopka likvidacije
2593. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
2594. Odločba o imenovanju pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu
2595. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2012
2596. Spremembe Slovenskega računovodskega standarda 38 (2006)
2597. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul
2598. Dopolnitve Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
2599. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2600. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2601. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2602. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2603. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2604. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2605. Popravek Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
2606. Popravek Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
2607. Popravek Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina