Št. objave Naslov
2530. Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje
2531. Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih
2532. Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
2533. Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah
2534. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2012
2535. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike
2536. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
2537. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
2538. Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
2539. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
2540. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
2541. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Destrnik v 1. volilni enoti
2542. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2543. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2544. Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
2545. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ribniška promenada R1-2 (Mala Mlaka)
2546. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
2547. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju
2548. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Blaguško jezero
2549. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Medvode