Št. objave Naslov
2514. Pravilnik o štipendiranju državnih tožilcev
2515. Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje
2516. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok
2517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov
2518. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Trgovsko poslovna cona ob kanalu Badaševice – KP-9 OLMO«
2519. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2520. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2521. Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višine odškodnine za uporabo javnih površin
2522. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2012
2523. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
2524. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
2525. Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka
2526. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci
2527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
2528. Cenik daljinskega ogrevanja
2529. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela