Št. objave Naslov
2328. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-E)
2329. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2A)
2330. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-B)
2331. Zakon o dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-C)
2332. Sklep o soglasju k poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
2333. Odlok o pomilostitvi obtoženca – pomilostitev po uradni dolžnosti
2334. Uredba o državnem prostorskem načrtu za gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince
2335. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje
2336. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2337. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Kuala Lumpurju, v Maleziji
2338. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
2339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih
2340. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju
2341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material
2342. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic
2343. Odločba o odpravi Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče v delu, ki se nanaša na širitev poselitvenega območja in na spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč
2344. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru, o zavrženju pobude in o zavrženju ustavne pritožbe
2345. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in zavrženju pobude
2346. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in o kaznovanju pooblaščenca
2347. Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
2348. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice
2349. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Kanal ob Soči
2350. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina (LEAD)
2351. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija
2352. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana
2353. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje
2354. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
2355. Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet vaške skupnosti Stara Sušica 2012
2356. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Rečica ob Savinji
2357. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parcele št. 747/3 k.o. Zg. Pobrežje
2358. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
2359. Sklep o višini cene storitve pomoči na domu
2360. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2361. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu C5 JZ kare »za poslovno stanovanjski objekt Šmid« v Slovenskih Konjicah
2362. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskem letu 2012/2013
2363. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
2364. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šmartno pri Litiji
2365. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji in znižanju plačil staršev
2366. Odlok o občinskih cestah v Občini Veržej
2367. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej
2368. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012
2369. Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
2370. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
2371. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2012
2372. Sklep o razveljavitvi popravka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka