Št. objave Naslov
2215. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
2216. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 359/2011
2217. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja–Kresnice na območju Dešna
2218. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Libiji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 204/2011
2219. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Casablanci, v Kraljevini Maroko
2220. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Casablanci, v Kraljevini Maroko
2221. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Dearbornu, v Združenih državah Amerike
2222. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Dearbornu, v Združenih državah Amerike
2223. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
2224. Odločba o imenovanju Jaka Brezigarja na mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2225. Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov
2226. Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila
2227. Pravilnik o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov iz evidenc policije
2228. Odredba o ukinitvi monografije Protaminijev klorid (0686) iz Evropske farmakopeje
2229. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide
2230. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrajnega sodišča v Sežani
2231. Odločba o razveljavitvi sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti in sklepa Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni
2232. Odločba o razveljavitvi sklepov Okrožnega sodišča
2233. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
2234. Spremembe in dopolnitve Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
2235. Višina povračila stroškov službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije
2236. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled
2237. Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled
2238. Odlok o prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu
2239. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
2240. Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Brežice v najem
2241. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter članov drugih komisij in delovnih teles Občine Brežice
2242. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
2244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje
2245. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
2246. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini
2247. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
2248. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2012
2249. Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2012
2250. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2251. Sklep o začetku postopka za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Ivančna Gorica
2252. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
2253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
2254. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2011
2255. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
2256. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
2257. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti
2258. Sklep o cenah storitev javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti
2259. Sklep o spremembi Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov
2260. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2011
2261. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
2262. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
2263. Sklep o članstvu v Združenju mestnih občin Slovenije
2264. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota za leto 2012
2265. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota in okoljskega poročila
2266. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Na Lokvi po 18/8 – del
2267. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta POC Veliki Otok – II. in III. faza
2268. Pravilnik o enkratni denarni pomoči družini novorojenca v Občini Postojna
2269. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ovčje staje
2270. Odlok o dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci
2271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012
2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec
2273. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
2274. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Slovenj Gradec
2275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2276. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva proste reje v naselju Podgorje
2277. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka lokacijski načrt »Podjetniška cona Pameče«
2278. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter - Vrtojba
2279. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
2280. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica
2281. Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Škofljica
2282. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica
2283. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica
2284. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Škofljica
2285. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za proizvodno-obrtno cono Kisovec
2287. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva
2288. Spremembe Tarife o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
2289. Popravek Poročila o izidu glasovanja in o izidu volitev članov sodnega sveta Republike Slovenije 14. junija 2012
2290. Popravek Odloka o ureditvenem načrtu za lesnoindustrijski kombinat »LIKO« v Borovnici
2291. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem