Št. objave Naslov
2182. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2183. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2012
2184. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
2185. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze
2187. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini
2188. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije
2189. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani
2190. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2012
2191. Sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca
2192. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VS 10/7-1 Brezovica
2193. Odlok o spremembi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VS 10/10-1 Vnanje Gorice
2194. Odlok o dopolnitvi Odloka o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Črenšovci
2195. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev vaškega jedra Poljan nad Škofjo Loko (severozahodni del območja urejanja POL 52-1 Poljane – center),
2196. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Kamnik
2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »ravnanje z odpadki«
2199. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
2200. Sklep o razveljavitvi Sklepa št. 35003-2/98
2201. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za „Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah”
2202. Odlok o turistični taksi v Občini Kozje
2203. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kozje
2204. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2205. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2207. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka
2208. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2209. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka
2210. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek
2211. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec
2212. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
2213. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
2214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov