Št. objave Naslov
2123. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012
2124. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe
2125. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
2126. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Edina
2127. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Tempel
2128. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 2. člena Zakona o humanitarnih organizacijah ni v neskladju z Ustavo
2129. Akt o spremembi in dopolnitvi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
2130. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2012
2131. Poročilo o gibanju plač za april 2012
2132. Obvestilo o izdaji četrte popravljene in dopolnjene izdaje Anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC) klasifikacije zdravil 2012
2133. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena
2134. Spremembe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
2135. Začasna tarifa v primeru kabelske retransmisije avtorskih del s področja glasbe
2136. Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK)
2137. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
2138. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2011
2139. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Cerkno
2140. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
2141. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2012
2142. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni
2143. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj
2144. Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj
2145. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunale Laško d.o.o.
2146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o.
2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah
2148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
2149. Sklep o začasni razglasitvi Hotela Tivoli v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
2150. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Bela krajina
2151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Metlika
2152. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema
2153. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
2154. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Valeta«
2155. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Valeta v Portorožu
2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sevnica
2157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica
2158. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega načrta za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju
2159. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2160. Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sežana
2161. Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic na območju Občine Sežana
2162. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
2163. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2164. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2165. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2166. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2167. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2168. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu 2012
2169. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur z okoljskim poročilom
2170. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert
2171. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2172. Odlok o podelitvi priznanj Občine Tišina
2173. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina
2174. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Jagodic
2175. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP SL 04 v Slivicah
2176. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
2177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
2178. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
2179. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2012
2180. Popravek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
2181. Popravek Posebnega dela Odloka o občinskih taksah v Občini Črna na Koroškem