Št. objave Naslov
2047. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja
2048. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
2049. Sklep o izvzemu zemljišč parc. št. 922/6, 922/7 k.o. Bohinjska Bela in 1360/5, 1360/6 k.o. Ribno iz javne rabe
2050. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti
2051. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2052. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
2053. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmarje – Staro pokopališče
2054. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota za območje Občine Hodoš - Šalovci (za gradnjo gradbeno inženirskih objektov in naprav)
2055. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
2056. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2011
2057. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih taksah v Občini Piran
2058. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2059. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Lucija Center
2060. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sodražica
2061. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
2062. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Sodražica s soproizvodnjo električne energije
2063. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
2064. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine