Št. objave Naslov
2010. Zakon o prenehanju javne agencije za javno naročanje (ZPJAJN)
2011. Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D)
2012. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1A)
2013. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1I)
2014. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o trošarinah (ZTro-L)
2015. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-E)
2016. Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
2017. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
2018. Pravilnik o spremembah Pravilnika o Zdravstvenem svetu
2019. Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 33. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se je nanašal na aktivne družbenike, ki jim je pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju prenehalo članstvo v gospodarski družbi, izbrisani iz sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, v neskladju z Ustavo
2020. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2012 do 20. 12. 2012
2021. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev članov sodnega sveta Republike Slovenije 14. junija 2012
2022. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici
2023. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica
2024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Cerknica
2025. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj
2026. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2011
2027. Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava
2028. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija
2029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.
2030. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok v Občini Litija
2031. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
2032. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2033. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2034. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
2035. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2036. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze
2037. Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče
2038. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče
2039. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče
2040. Cenik daljinskega ogrevanja
2041. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Bela Krajina
2042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču
2043. Sklep o izločitvi enote vrtca iz Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica in organiziranju enote kot samostojnega javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica
2044. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2011
2045. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012
2046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave