Št. objave Naslov
1928. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju dela v splošno korist
1929. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB10)
1930. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1931. Pravilnik o pogojih, načinu in cenah oddaje poslovnih prostorov v lasti Občine Ivančna Gorica v kratkotrajni najem
1932. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica
1933. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču, parc. št. 849/1 in 849/2, k. o. Muljava
1934. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču, parc. št. 369/19, v k. o. Hudo
1935. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču, parc. št. 1498/2, 1498/3, 1498/4, k. o. Vrhe
1936. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču, parc. št. 596/4, v k. o. Radohova vas
1937. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 450/5 in 450/6, k. o. Radohova vas
1938. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 951/2, 951/3, 951/5, 951/7, v k. o. Češnjice
1939. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 48/2, 48/5, 49/4, 90/2, 51/3, k.o. Češnjice
1940. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču, parc. št. 1593/17, 1593/15, 1593/19, k. o. Stična
1941. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 366/6, 366/12, 366/11, 366/18, 366/19, 366/17, 366/16, 366/15, k.o. Stična
1942. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje
1943. Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1944. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šipčev hrib
1945. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ursa ob Straški cesti
1946. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas
1947. Sklep o ugotovitvi javne koristi
1948. Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
1949. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in koncesiji za gradnjo javnih cest na območju Občine Šentjur
1950. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Industrijske cone Šentjur – jug 2
1951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012
1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
1953. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2011
1954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
1955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI PARK GORIČKO«
1956. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
1957. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka